Terms of Service

Introduction

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

This purchase is governed by the following terms of sale for consumer goods purchases over the Internet. Consumer purchases over the Internet are governed mainly by the Contracts Act, the Consumer Buying Act, the Marketing Act, the Copyright Law and the E-commerce Act, and these laws give the consumer unprecedented rights. The laws are available on www.lovdata.no. The terms of this agreement shall not be construed as limiting the statutory rights, but establish the parties’ most important rights and obligations for the trade.

In case of error in translation, the norwegian version outweighs the english version.

1. The Agreement

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

The agreement consists of these terms of sale, information given in the ordering solution and any separately agreed terms. In the event of any conflict between the information, it is specifically agreed between the parties in advance, provided that it does not conflict with unavoidable legislation. In addition, the agreement will be supplemented by relevant legal provisions that regulate the purchase of goods between traders and consumers.

2. The partners

Selger er Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes, elis@aevi.fitness, org.nr 997711475, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

The seller is Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes, elis@aevi.fitness, org.no 997711475, and is hereinafter referred to as the seller / seller. The buyer is the consumer who makes the order and is hereinafter referred to as the buyer / buyer.

3. Personal Training & Online Coaching

Gjelder avtaler om personlig trening og online coaching hvor avtalen inneholder timer med personlig trener på treningssenter eller coaching på nett.

Applies to agreements on personal training and online coaching where the agreement includes sessions of personal training at the fitness center or coaching online.

3.1 Contract and session length

Personlig Trening time varer 25 eller 50 minutter. Online Coaching avtaler varer etter avtale. Treningsavtalene må gjennomføres innenfor gyldighetsperioden som er angitt i kontrakten.

Personal Training sessions lasts 25 or 50 minutes. Length of Onlien Coaching is based upon agreement. Training agreements must be completed within the validity period specified in the contract.

3.2 Subscriptions

Kjøper kan velge at inngå i en løpende avtale, og vil da bli belastet automatisk hver måned. Beløpet og lengde av avtalen blir den samme og kjøper hadde i forrige periode.

Buyer may choose to enter into a subscription agreement and will then be charged automatically each month. The amount and duration of the agreement will be the same as the buyer had in the previous period.

3.3 Refunds

Betalte timer og online coaching refunderes ikke.

Paid sessions and online coaching are not refundable.

3.4 Cancellation and being late for a session

Kjøper har ansvar for avbestilling av avtalte timer. Siste frist for avbestilling er 24 timer før avtalt tidspunkt, direkte til selger. Ved for sen avbestilling regnes avtalen som fullført. Kommer kjøper for sent til en treningsavtale forlenges ikke varigheten på avtalen.

Buyer is responsible for cancellation of agreed sessions. The deadline for cancellation is 24 hours before the agreed date, direct to the seller. In case of late cancellation, the agreement is deemed to be completed. If you arrive late for a training session, the duration of the session will not be extended.

3.5 Delivery of service

Online Coaching anses levert når kjøper, eller hans representant, har mottatt treningsprogram på hjemmesiden. 

Online Coaching is considered delivered when the buyer, or his representative, has received the training plan on the webpage. 

3.5 Right of withdrawal

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. ledd). Dette innebærer at allerede gjennomførte treningsavtaler må betales. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes elis@aevi.fitness eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes. Beløp til gode blir tilbakebetalt innen 30 dager. Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

Under Norwegian law you have the right to cancel the agreement up to 14 days after purchase. By using the right of cancellation, you must pay for the part of the service performed (pursuant to section 22, third paragraph). This means that already completed training agreements have to be paid. A notification that you wish to use the right of cancellation must be sent to elis@aevi.fitness or by letter to: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes. Amount due is repaid within 30 days. When buying a training agreement at the training center, the cancellation section does not apply.

4. Subscriptions to training programs

Aevi Fitness leverer treningsprogrammer som abonnemang som leveres digitalt til kjøper. 

Aevi Fitness deliveres training programs as a subscription that is delivered digitally to the buyer. 

4.1 Contract length

Avtale om tilgang til treningsprogrammene gjelder i valgt tidsperiode. 

The agreement on access to the training programs is valid for the selected time period.

4.2 Subscriptions

Kjøper inngår i en løpende avtale, og vil bli belastet automatisk i henhold til valgt tidsperiode kjøper valgte ved kjøp. Beløpet og lengde av avtalen blir den samme og kjøper hadde i forrige periode.

Buyer is part of a current agreement and will be charged automatically based on the contract length chosen by the buyer. The amount and duration of the agreement will be the same as the buyer had in the previous period.

4.3 Cancelling

Avbestilling må skje senest dagen før en ny periode starter.

Cancellations must be made no later than the day before a new period starts.

4.4 Refunds

Avtaleperiode som har startet refunderes ikke.

Contract term that has started is not refundable.

4.5 Delivery of service

Tjenesten anses levert når kjøper, eller hans representant, har laget profil på nettsiden eller mobil appen. 

Fitness program is considered delivered when the buyer, or his representative, has created profile on the website or the mobile app. 

4.7 Right of withdrawal

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. ledd). Dette innebærer at allerede gjennomførte treningsavtaler må betales. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes elis@aevi.fitness eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes. Beløp til gode blir tilbakebetalt innen 30 dager. Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

Under Norwegian law you have the right to cancel the agreement up to 14 days after purchase. By using the right of cancellation, you must pay for the part of the service performed (pursuant to section 22, third paragraph). This means that already completed training agreements have to be paid. A notification that you wish to use the right of cancellation must be sent to elis@aevi.fitness or by letter to: Elís Mar Einarsson, Gravarsbråtet 74, 4327 Sandnes. Amount due is repaid within 30 days. When buying a training agreement at the training center, the cancellation section does not apply.

5. Health status

Kjøper er selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for aktiviteter i forbindelse med personlig trening, online coaching og treningsprogrammer solgt av selger. Du plikter å opplyse selger (trener) om skader og eller sykdom som er av betydning for aktiviteten. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan trene med selger. Dersom du er gravid eller ammer må du gjøre selger spesielt oppmerksom på dette.

The buyer is responsible for ensuring that his / her own health condition does not present a health risk for personal training, online coaching and training programs sold by the seller. You are required to inform the trainer of any injury or illness that is of importance to the activity. If you are unsure, we recommend that you discuss with your doctor if you can work out with the seller. If you are pregnant or breastfeeding you must make the seller aware of this.

6. Price

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

The stated price for the item and services is the total price the buyer is required to pay. This price includes all charges and additional costs. Additional costs that sell before the purchase has not been disclosed shall not be borne by the buyer.

7. Entering the contract

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

The agreement is binding on both parties when the buyer has sent his order to the seller. However, the agreement is not binding if there is a typing or typing error in the offer from the seller in the order solution in the online store or in the buyer’s order and the other party realized or ought to have realized that such an error exists.

8. Payment

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

The seller may require payment for the item from the time it is shipped from the seller to the buyer. If the buyer uses credit or debit card upon payment, the seller may reserve the purchase price on the card when ordering. The card will be charged the same day as the item is shipped. In case of invoice payment, the invoice of the buyer will be issued upon shipment of the item. The payment deadline appears in the invoice and is at least 14 days from receipt. Buyers under 18 years can not pay with subsequent invoice.

9. Privacy

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

The handling officer for collected personal data is the seller. Unless the buyer agrees to anything else, the Seller may, in accordance with the Personal Data Act, only collect and store the personal information necessary for the seller to be able to fulfill the obligations under the agreement. The buyer’s personal information will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to complete the agreement with the buyer, or in a statutory case.

10. In case of a conflict

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500 eller www.forbrukerradet.no.

Complaints are addressed to the seller within a reasonable time, cf. paragraphs 9 and 10. The parties shall endeavor to resolve any disputes as a matter of urgency. If this fails, the buyer can contact the Consumer Council for mediation. The Consumer Council is available on telephone 23 400 500 or www.forbrukerradet.no.